• انتخابات مظهر خدا‌باوري و خودباوری

  انتخابات مظهر خداباوری و خود باوری

  انتخابات مظهر خدا‌باوري و خودباوری

   

  و اما درباره انتخابات كه مسئله حساس و زنده اين روزهاى ما است. برادران و خواهران عزيزم! ملت عزيز ايران! انتخابات مظهر هر سه باورى است كه در امام وجود داشت (خداباوری، مرم باوری،‌ خود باوری) و بايد در ما وجود داشته باشد: مظهر خداباورى است، چون تكليف ما است كه در سرنوشت كشور دخالت كنيم؛ تك‌تك آحاد ملت اين تكليف را دارند. مظهر مردم‌باورى است، چون انتخابات مظهر اراده آحاد مردم است؛ مردمند كه مسئولان كشور را به اين وسيله انتخاب مي‌كنند. و مظهر خودباورى است، چون هر كسى كه رأى در صندوق مى‌اندازد، احساس مي‌كند كه به سهم خود در سرنوشت كشور دخالت كرده است، به سهم خود تعيين كرده است. پس انتخابات هم مظهر خداباورى است، هم مظهر مردم‌باورى است، هم مظهر خودباورى است.
  معناي هر راي
   
  اصل مطلب در مسئله انتخابات، ايجاد حماسه سياسى است؛ حضور حماسى مردم در پاى صندوقها است. حماسه يعنى چه؟ حماسه يعنى آن كار افتخارآفرينى كه با شور و هيجان انجام مي‌گيرد. هر رأيى كه شما به يكى از اين نامزدهاى محترم بدهيد رأى به جمهورى اسلامى داده‌ايد. رأى اعتماد به نظام و سازوكار انتخابات است. اينكه شما وارد عرصه انتخابات مي‌شويد؛ چه آن كسى كه نامزد رياست جمهورى است، چه آن كسى كه انتخاب مي‌كند .
  اين‌طور وعده بدهيد
   
  آن كسانى كه امروز با مردم حرف مي‌زنند، آنچه كه توانايى انجام آن را دارند و مردم به آن احتياج دارند، آن را با مردم در ميان بگذارند؛
  قول بدهند با عقل و درايت عمل خواهند كرد؛
  قول بدهند كه با پشتكار و ثبات قدم در اين ميدان پيش خواهند رفت؛
  قول بدهند كه از همه ظرفيتهاى قانون اساسى براى اجراى وظيفه بزرگِ خودشان استفاده خواهند كرد؛
  قول بدهند كه به مديريت اوضاع كشور خواهند پرداخت؛
  قول بدهند كه به مسئله اقتصاد - كه امروز ميدان چالش تحميلى بر ملت ايران از سوى بيگانگان است - به خوبى خواهند پرداخت؛
  قول بدهند حاشيه‌سازى نمي‌كنند؛
  قول بدهند دست كسان و اطرافيان خود را باز نخواهند گذاشت؛
  قول بدهند كه به منافع بيگانگان، به بهانه‌هاى گوناگون، بيش از منافع ملت ايران اهميت نخواهند داد.
  منشأ عصبانيت دشمن چيست؟
   
  بعضى با اين تحليل غلط كه به دشمنان امتياز بدهيم تا عصبانيت آنها را نسبت به خودمان كم كنيم، عملاً منافع آنها را بر منافع ملت ترجيح مي‌دهند؛ اين اشتباه است. عصبانيت آنها ناشى از اين است كه شما هستيد، ناشى از اين است كه جمهورى اسلامى هست، ناشى از اين است كه امام در اذهان مردم و در برنامه‌هاى اين كشور زنده است، ناشى از اين است كه روز 14 خرداد - روز رحلت امام - مردم در سرتاسر كشور به جوش و خروش مى‌آيند؛ عصبانيت آنها مربوط به اين چيزها است. عصبانيت دشمن را بايد با اقتدار ملى علاج و جبران كرد.

  گزیده ای از سخنان رهبر انقلاب در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی ، 14 خرداد 1392


 • Comments

  No comments yet  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: